شورای سیاست گذاری اینوکاپ سال 97

 

شورای سیاست گذاری 97

دکتر علی خاکی صدیق

دکتر علی خاکی صدیق

رئيس دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
رئيس دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
دکتر عباس علی آبادی

دکتر عباس علی آبادی

رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت مپنا
رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت مپنا
دکتر اسماعیل قادری فر

دکتر اسماعیل قادری فر

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مهندس حامد ابراهیمی

مهندس حامد ابراهیمی

رئیس مرکز رشد و نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رئیس مرکز رشد و نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمد طالعی

دکتر محمد طالعی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

پرسش و پاسخ سریع
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه است
ورودی اشتباه است