کادر اجرایی سال 97

سید حسن حاجی اکبری

سید حسن حاجی اکبری

سید حسن حاجی اکبری
دبير جشنواره
ُسروش اکبرزاده

ُسروش اکبرزاده

سروش اکبرزاده
دبیر اجرایی جشنواره
غزل جامی‌راد

غزل جامی‌راد

غزل جامی‌راد
مسئول دبیرخانه جشنواره
محمدامین فتح‌اله مقصودی

محمدامین فتح‌اله مقصودی

محمدامین فتح‌اله مقصودی
مسئول بخش داوری
محمد امین سلیمانی فرد

محمد امین سلیمانی فرد

محمد امین سلیمانی فرد
دبیر کارگروه جذب اسپانسر
محمدحسین ستاریان

محمدحسین ستاریان

محمدحسین ستاریان
طراحی گرافیک
سینا پهلوانی

سینا پهلوانی

سینا پهلوانی
طراحی گرافیک
مهدی جمشیدپور

مهدی جمشیدپور

مهدی جمشیدپور
تولید محتوا
مهدی حسینی

مهدی حسینی

مهدی حسینی
دبیر کمیته پشتیبانی و اجرایی
مسیح ابراهیمی

مسیح ابراهیمی

مسیح ابراهیمی
دبیرکارگروه فضای مجازی و ارتباطات
محمدصالح تازینانی

محمدصالح تازینانی

محمدصالح تازینانی
تبلیغات فضای مجازی
حسین طالبی

حسین طالبی

حسین طالبی
تبلیغات فضای مجازی
مهدی علیان

مهدی علیان

مهدی علیان
دبیر کمیته آموزش و دوره های تخصصی

پرسش و پاسخ سریع
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه است
ورودی اشتباه است