داوری ایده های نوآورانه و طرح های تجاری دریافتی در سه مرحله صورت می پذیرد در ادامه تشریح هر یک از این مراحل آمده است:

 

  1. داوری مرحله اول: بررسی فنی آثار دریافتی، داوری بر اساس فرم اظهاری و مستندات ارسالی؛
  2. داوری مرحله دوم: داوری جنبه های مدیریتی و اقتصادی، داوری حضوری در جلسه داوران برای تیم های راه یافته به این مرحله؛
  3. داوری پایانی: داوری با تمرکز بر جذب سرمایه و بازار، رویداد 5 دقیقه و ارائه در آمفی تئاتر توسط 10 تیم برگزیده و انتخاب برترین ها.
پرسش و پاسخ سریع
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه است
ورودی اشتباه است